Nambu-Goto action

Categorization

String theory

Synonyms