Grishchuk-Zeldovich effectSynonyms

  • Grishchuk-Zel'dovich effect
  • GZ effect